• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Chức năng này để đăng ký thời gian ưu đãi cho nhân viên. Để đăng ký ưu đãi cho nhân viên vào menu Quản lý/Đăng ký ưu đãi hoặc nhấn nút lệnh ĐK Ưu đãi trên cửa sổ giao diện chính.Các thông tin về đăng ký ưu đãi của các nhân viên được hiển thị bên phải của cửa sổ giao diện chính.
 quudai

      Đăng ký ưu đãi cho nhân viên:

ü      Chọn nhân viên, một bộ phận hay cả công ty cần đăng ký ưu đãi trên cây nhân sự

ü      Nhập các thông tin đăng ký ưu đãi của nhân viên vào các hộp nhập tương ứng

ü      Nhấn nút lệnh Thêm mới để lưu lại

¨      Sửa thông tin đăng ký ưu đãi cho nhân viên

ü      Chọn cả công ty, một bộ phận, hay một nhân viên trên cây nhân sự sau đó chọn thông tin đăng ký ưu đãi cho nhân viên cần sửa trên danh sách các lần đăng ký ưu đãi của nhân viên

ü      Sửa các thông tin đăng ký ưu đãi vừa chọn trên các hộp nhập

ü      Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại

¨      Xoá đăng ký ưu đãi cho nhân viên

ü      Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc cả công ty trên cây nhân sự

ü      Trên lưới là danh sách các lần đăng ký ưu đãi, chọn lần đăng ký ưu đãi cần xoá trên danh sách.

ü      Nhấn nút lệnh Xoá hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + X để xoá bộ phận vừa chọn.

ü      Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No.

¨      In đăng ký ưu đãi:

ü      Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc cả công ty trên cây nhân sự

ü      Nhấn nút lệnh In để in

Để đăng ký nghỉ cho nhân viên vào menu Quản lý/Đăng ký nghỉ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Y hoặc nhấn nút lệnh ĐK Nghỉ trên cửa sổ giao diện chính.Các thông tin về đăng ký nghỉ của các nhân viên được hiển thị bên phải của cửa sổ giao diện chính.

qlnghi

Đăng ký nghỉ cho nhân viên:

ü      Chọn nhân viên cần đăng ký nghỉ trên cây nhân sự

ü      Nhập các thông tin đăng ký nghỉ của nhân viên

ü      Nhấn nút lệnh Thêm mới để lưu lại

Sửa thông tin đăng ký nghỉ cho nhân viên

ü      Chọn nhân viên cần đăng ký nghỉ trên cây nhân sự

ü      Chọn thông tin đăng ký nghỉ nhân viên cần sửa trên danh sách các lần đăng ký nghỉ của nhân viên

ü      Sửa các thông tin đăng ký nghỉ vừa chọn trên các hộp nhập

ü      Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại

Xoá đăng ký nghỉ cho nhân viên

ü      Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc cả công ty trên cây nhân sự

ü      Trên lưới là danh sách các lần đăng ký nghỉ, chọn lần đăng ký nghỉ cần xoá trên danh sách.

ü      Nhấn nút lệnh Xoá hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + X để xoá bộ phận vừa chọn.

ü      Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No.

In đăng ký nghỉ:

ü      Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc cả công ty trên cây nhân sự

ü      Nhấn nút lệnh In để in

Để cập nhật thời gian làm việc cho nhân viên vào Quản lý/Cập nhật thời gian làm việc hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+W hoặc nhấn nút lệnh TG làm trên cửa sổ chính. Các thông tin về thời gian làm hiển thị bên phải cây nhân sự:

clichlv

Các thao tác cập nhật thời gian làm:

Thao tác trên cây nhân sự, nếu chọn nhân viên thì hệ thống cập nhật cho nhân viên, nếu chọn bộ phận thì hệ thống cập nhật cho toàn bộ phận, nếu chọn cả công ty thì hệ thống cập nhật cho toàn công ty.

¨      Cập nhật thời gian làm việc cho nhân viên:

ü      Chọn nhân viên trên cần sửa lại cập nhật thời gian làm trên cây nhân sự.

ü      Sửa các thông tin về thời gian làm việc của nhân viên

ü      Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại     

¨      Xoá dữ liệu quẹt thẻ:

ü      Chọn nhân viên cần xoá thời gian làm đã cập nhật trên cây nhân sự

ü      Nhấn nút lệnh Xoá hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + X để xoá.

¨      Xác nhận thời gian làm việc:

ü      Chọn nhân viên cần xác nhận thời gian làm việc trên cây nhân sự

ü      Nhập thời gian làm thêm của nhân viên trên hộp nhập xác nhận thời gian làm thêm.

ü      Nhấn nút lệnh Xác nhận để lưu thông tin đã xác nhận

¨      Huỷ bỏ xác nhận thời gian làm việc

ü      Chọn nhân viên cần huỷ bỏ xác nhận thời gian làm việc

ü      Nhấn nút lệnh Tự động để huỷ bỏ thời gian làm thêm xác nhận, hệ thống tự động tính lại thời gian làm thêm theo dữ liệu thực tế mà nhân viên đã quẹt thẻ.

¨      Tính lại thời gian làm việc:

ü      Chọn nhân viên hoặc bộ phận hoặc công ty cần tính lại thời gian làm việc trên cây nhân sự

ü      Chọn khoảng thời gian cần tính lại giờ

ü      Nhấn nút lệnh Tinh giờ để tính

Để cập nhật dữ liệu quẹt thẻ của nhân viên vào menu Quản lý/Cập nhật dữ liệu quẹt thẻ hoặc nhấn nút lệnh Cập nhật dữ liệu quẹt thẻ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+K trên cửa sổ chính, các thông tin Cập nhật dữ liệu quẹt thẻ hiển thị bên phải của cây nhân sự: 

quetthe

Các thao tác cập nhật dữ liệu quẹt thẻ:

Thao tác trên cây nhân sự, nếu chọn nhân viên thì hệ thống cập nhật cho nhân viên, nếu chọn bộ phận thì hệ thống cập nhật cho toàn bộ phận, nếu chọn cả công ty thì hệ thống cập nhật cho toàn công ty.

Thêm mới dữ liệu quẹt thẻ:

Chọn nhân viên cần thêm dữ liệu quẹt thẻ trên cây nhân sự, trên lưới sẽ hiển thị danh sách các lần nhân viên quẹt thẻ trong ngày.

Nhập các thông tin quẹt thẻ

Nhấn nút lệnh Thêm mới để lưu lại

Sửa dữ liệu quẹt thẻ:

Chọn nhân viên trên cần sửa lại dữ liệu quẹt thẻ trên cây nhân sự, trên lưới sẽ hiển thị danh sách các lần nhân viên quẹt thẻ trong ngày.

Chọn trạng thái quẹt thẻ cần sửa trên lưới

Sửa các thông tin về quẹt thẻ

Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại     

¨      Xoá dữ liệu quẹt thẻ:

ü      Chọn nhân viên cần xoá dữ liệu quẹt thẻ trên cây nhân sự

ü      Trên lưới là danh sách dữ liệu quẹt thẻ của nhân viên, chọn bản ghi cần xoá trên danh sách.

ü      Nhấn nút lệnh Xoá hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + X để xoá bộ phận vừa chọn.

ü      Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No.

 

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228