• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để chấm công hàng tháng cho nhân viên, vào menu Quản lý/Bảng chấm công hoặc nhấn nút lệnh Chấm công trên cửa sổ làm việc chính.

 

Các thông tin trên bảng chấm công:

Thông tin

Diễn giải

Thông tin trên lưới

Tuỳ thuộc vào lựa chọn trong cấu hình mà trên lưới hiển thị đầy đủ công của các ngày trong tháng hoặc các cột hay chỉ hiển thị tổng công của tháng.

Ngày bắt đầu

Ngày bắt đầu tính công của kỳ chấm công, nếu ngày chấm công bắt đầu tính từ 20 tháng này thì hệ thống tự động lấy ngày kết thúc tính công là ngày 19 của tháng sau…

Số công chuẩn

Ngày công quy định một tháng làm việc của nhân viên. Mặc định của hệ thống là 26 ngày.

Nút lệnh

Diễn giải

Tạo bảng

Tính công làm việc cho nhân viên trong tháng dựa vào dữ liệu quẹt thẻ thực tế của nhân viên hoặc dữ liệu cập nhật bằng tay. Hệ thống sẽ đưa ra được số giờ làm việc hàng ngày, tổng công hàng tháng, số giờ làm thêm (đêm, ngày), làm thêm ngày lễ, thời gian đi muộn/về sớm…

Cập nhật

Lưu lại các thông tin cập nhật trên lưới danh sách chấm công.

Xoá

Xoá hết dữ liệu nhập bằng tay tính lại thời gian làm việc bằng dữ liệu thực tế quẹt thẻ của nhân viên. Bạn chỉ có thể xoá dữ liệu chấm công cho tháng hiện tại.

In

Nếu bạn nhấn chuột lên nút lệnh "In" thì khi đó sẽ xuất hiện một bảng chấm công trong một tháng của nhân viên trong công ty. Nếu bạn muốn in thì bạn chọn lên biểu tượng máy in để in bảng chấm công của nhân viên.

Xuất Excell

Xuất công của tháng ra tệp Excell

Nhập Excell

Nhập công của tháng từ tệp Excell

Cấu hình

Thiết lập các cột hiển thị cho bảng chấm công khi xuất báo cáo và hiển thị trên lưới

Để chấm công tháng cho nhân viên:

ü      Chọn ngày bắt đầu chấm công và số ngày công chuẩn

ü      Chọn công ty hoặc bộ phận hoặc nhân viên

ü      Nhấn nút lệnh Tạo bảng để chấm công tháng cho nhân viên

*) Nút lệnh Cấu hình bảng chấm công cho phép thiết lập các cột cần in ra báo cáo bảng chấm công theo đúng nghiệp vụ của mỗi công ty:

 

Các thông tin trong bảng chấm công khi chọn xuất ra Excell:

Thông tin

Diễn giải

Dữ liệu nhân sự

Hiển thị chức vụ nhân viên

Khi chọn mục này thì chức vụ của nhân viên sẽ hiển thị trong bảng chấm công .

Hiển thị ngày vào

   

Khi chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ hiển thị ngày vào của từng nhân viên.

Hiển thị giới tính

   

Khi chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ hiển thị giới tính của từng nhân viên.

Kiểu hiển thị ra báo cáo

Nhóm bộ phận

    

Khi chọn mục này thì trong bảng trong chấm công sẽ hiển thị theo nhóm bộ phận và nhân viên trực thuộc bộ phận này, sau đó mới hiển thị tiếp đến bộ phận và nhân viên của bộ phân tiếp theo.

Danh sách nhân viên

Khi chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ hiển thị nhân viên theo thứ tự của nhân viên mà không nhóm theo bộ phận của nhân viên.

Hiển thị thời gian làm

Hiển thị chi tiết TG làm trong từng ngày

Khi chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công tháng sẽ hiển thị chi tiết thời gian làm từng ngày của nhân viên.

Phân chia TG làm ngày/đêm

 

Khi chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công tháng sẽ hiển thị chi tiết thời gian làm ngày và đêm của từng ngày của nhân viên. Nhưng muốn chọn được mục này thì trước hết bạn phải chọn mục “Hiển thị chi tiết thời gian làm trong từng ngày”.

Hiển thị thời gian đi muộn

 

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm cột để hiển thị thời gian đi muộn của từng nhân viên trong tháng tương ứng.

Phân chia TG đi muộn ngày/đêm

  

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm 2 cột để hiển thị thời gian đi muộn ngày và thời gian đi muộn đêm của từng nhân viên trong tháng tương ứng. Nhưng trước hêt nếu muốn chọn được mục này thì bạn phải chọn mục “Hiển thị thời gian đi muộn”.

Phân chia tổng TG làm thêm ngày, đêm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm 2 cột tổng thời gian làm thêm ngày và cột tổng thời gian làm thêm đêm của từng nhân viên trong tháng tương ứng.

Phân chia tổng công làm ngày, làm đêm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm 2 cột tổng thời gian làm ngày và cột tổng thời gian làm đêm của từng nhân viên trong tháng tương ứng.

Hiển thị ngày công thiếu

   Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ hiển thị những ngày công không làm việc của nhân viên trong một tháng. Ví dụ như 1 tháng làm 26 ngày nhưng một nhân viên chỉ làm 24 ngày thì trong báo cáo chấm công sẽ có một cột để hiển thị công thiêu là 2 công của nhân viên.

Thống kê số lần làm ca loại hành chính

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca hành chính của nhân viên trong một tháng.

Thống kê số lần làm loại ca 1

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca 1 của nhân viên trong một tháng.

Thống kê số lần làm loại ca 2

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca 2 của nhân viên trong một tháng.

Thống kê số lần làm loại ca 3

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca 3 của nhân viên trong một tháng.

Thống kê số lần làm loại ca đặc biệt 1

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca đặc biệt 1 của nhân viên trong một tháng.

Thống kê số lần làm loại ca đặc biệt 2

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca đặc biệt 2 của nhân viên trong một tháng.

Thống kê số lần đi muộn

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số lần đi muộn của nhân viên trong một tháng.

Thống kê số lần về sớm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số lần về sớm của nhân viên trong một tháng.

Thống kê số ngày nghỉ lễ

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số ngày nghỉ lễ của nhân viên trong tháng.

Thống kê số ngày nghỉ của công ty

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số ngày nghỉ công ty của nhân viên trong tháng.

Thống kê số ngày nghỉ thường

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số ngày nghỉ thường của nhân viên trong tháng.

Dữ liệu quẹt thẻ

Hiển thị thời gian đến, về của từng ngày

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm các cột hiển thị thời gian đến, thời gian về của từng nhân viên trong từng ngày.

Hiển thị toàn thời gian quẹt thẻ trong từng ngày:

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm các cột hiển thị các lần quẹt thẻ của từng nhân viên trong từng ngày.

Không hiển thị thời gian quẹt thẻ

    

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công không hiển thị thời gian quẹt thẻ của toàn bộ nhân viên.

Ngày lễ quốc gia, ngày ngh công ty, ngày ngh thường

Ký hiệu

Ký hiêu của ngày nghỉ lễ quốc gia trên bảng chấm công.

Màu thể hiện

Màu thể hiện của ngày nghỉ lễ trên bảng chấm công(bảng chấm công Excel).

Chia thời gian làm ngày và đêm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ có thêm 2 cột để hiển thị tổng thời gian làm thêm đêm/ngày của từng nhân viên trong từng tháng.

Tổng thời gian

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ có thêm 1 cột để hiển thị tổng thời gian làm thêm(cộng cả làm thêm đêm + làm thêm ngày) của từng nhân viên trong từng tháng.

Không hiển thị

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ không hiển thị thời gian làm thêm khi đi làm vào ngày lễ ...

Chọn loại đăng ký nghỉ hiển th trên báo cáo

 

Cho phép chọn loại đăng ký nghỉ để hiển thị trên báo cáo, khi xuất ra Excell có thể chọn nhiều loại nghỉ để xuất ra báo cáo.

  Các thông tin trong bảng chấm công khi chọn xuất ra Excell:    

Thông tin

Diễn giải

Hiển thị thời gian làm

Chi tiết làm trong từng ngày

Khi chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công tháng sẽ hiển thị chi tiết thời gian làm từng ngày của nhân viên.

Thời gian đi muộn

 

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm cột để hiển thị thời gian đi muộn của từng nhân viên trong tháng tương ứng.

Chia ngày/đêm

  

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm 2 cột để hiển thị thời gian đi muộn ngày và thời gian đi muộn đêm của từng nhân viên trong tháng tương ứng. Nhưng trước hêt nếu muốn chọn được mục này thì bạn phải chọn mục “Hiển thị thời gian đi muộn”.

Thời gian về sớm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm cột để hiển thị thời gian về của từng nhân viên trong tháng tương ứng.

Chia ngày/đêm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm 2 cột để hiển thị thời gian về sớm ngày và thời gian về sớm đêm của từng nhân viên trong tháng tương ứng. Nhưng trước hêt nếu muốn chọn được mục này thì bạn phải chọn mục “Thời gian về sớm”.

Chia tổng thời gian làm thành ngày và đêm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm 2 cột tổng thời gian làm ngày và cột tổng thời gian làm đêm của từng nhân viên trong tháng tương ứng.

Chia tổng TG làm thêm ngày, đêm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng báo cáo chấm công sẽ có thêm 2 cột tổng thời gian làm thêm ngày và cột tổng thời gian làm thêm đêm của từng nhân viên trong tháng tương ứng.

Hiển thị dữ liệu thống kê

Số ngày làm ca loại hành chính

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca hành chính của nhân viên trong một tháng.

Số ngày làm ca loại ca 1

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca 1 của nhân viên trong một tháng.

Số ngày làm ca loại ca 2

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca 2 của nhân viên trong một tháng.

Số ngày làm ca loại ca 3

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca 3 của nhân viên trong một tháng.

Số ngày làm ca   loại ca đặc biệt 1

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca đặc biệt 1 của nhân viên trong một tháng.

Số ngày làm ca loại ca đặc biệt 2

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số công làm ca đặc biệt 2 của nhân viên trong một tháng.

Số lần đi muộn

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số lần đi muộn của nhân viên trong một tháng.

Số lần về sớm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số lần về sớm của nhân viên trong một tháng.

Số ngày nghỉ lễ

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số ngày nghỉ lễ của nhân viên trong tháng.

Số ngày nghỉ của công ty

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số ngày nghỉ công ty của nhân viên trong tháng.

Số ngày nghỉ thường

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ thống kê số ngày nghỉ thường của nhân viên trong tháng.

Ngày công thiếu

   Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công tháng sẽ hiển thị những ngày công không làm việc của nhân viên trong một tháng. Ví dụ như 1 tháng làm 26 ngày nhưng một nhân viên chỉ làm 24 ngày thì trong báo cáo chấm công sẽ có một cột để hiển thị công thiêu là 2 công của nhân viên.

Ngày lễ quốc gia

Ký hiệu

Tên viết tắt của ngày nghỉ lễ quốc gia trên bảng chấm công.

Chia thời gian làm ngày và làm đêm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ có thêm 2 cột để hiển thị tổng thời gian làm thêm đêm/ngày vào ngày lễ của từng nhân viên trong từng tháng.

Tổng thời gian

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ có thêm 1 cột để hiển thị tổng thời gian làm thêm(cộng cả làm thêm đêm + làm thêm ngày) vào ngày lễ của từng nhân viên trong từng tháng.

Không hiển thị

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ không hiển thị thời gian làm thêm vào ngày lễ quốc gia

Ngày nghỉ công ty

Ký hiệu

Tên viết tắt của ngày nghỉ công ty trên bảng chấm công.

Chia thời gian làm ngày và làm đêm

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ có thêm 2 cột để hiển thị tổng thời gian làm thêm đêm/ngày vào ngày nghỉ của công ty của từng nhân viên trong từng tháng.

Tổng thời gian

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ có thêm 1 cột để hiển thị tổng thời gian làm thêm(cộng cả làm thêm đêm + làm thêm ngày) vào ngày công ty của từng nhân viên trong từng tháng.

Không hiển thị

Nếu bạn chọn mục này thì trong bảng chấm công sẽ không hiển thị thời gian làm thêm vào ngày nghỉ công ty

Ngày nghỉ thường

Ký hiệu

Tên viết tắt của ngày nghỉ thường trên bảng chấm công.

Chọn loại đăng ký nghỉ hiển thị trên báo cáo

 

Chọn loại đăng ký nghỉ sẽ được hiển thị trên bảng báo cáo chấm công. Trong xuất báo cáo trực tiếp thì bạn chỉ có thể chọn tối đa 8 loại nghỉ hiển thị trên bảng chấm công.

Nút lệnh

Diễn giải

Chp nhận

Lưu lại các thông tin đã chọn

Mặcđịnh

Lấy lại các thông tin chọn theo mặc định ban đầu của hệ thống

Đóng

Đóng cửa sổ làm việc này lại

Cập nhật dữ liệu chấm công trực tiếp trên hệ thống

ü      Chọn nhân viên trên lưới danh sách

ü      Nhập ngày công trên lưới

ü      Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại

Nhập/ xuất thông tin chấm công:

v     Xuất công của tháng ra Excell:

Để xuất công của tháng ra Excel nhấn nút lệnh Xuất Excel lúc đó một cửa sổ làm việc như sau xuất hiện:

 

Bạn nhập tên tệp muốn lưu trữ và nhấn nút lệnh Save để lưu ra tệp, nếu tệp chưa tồn tại hệ thống sẽ lưu được ra tệp còn nếu tên tệp đã tồn tại thì sẽ xuất hiện thông báo Tên tệp đã tồn tại, bạn có muốn ghi đè không? nếu bạn nhấn nút Yes thì hệ thống sẽ ghi đè lên tệp đã tồn tại còn nếu bạn nhấn nút No thì hệ thống sẽ không lưu ra tệp.

v     Nhập xuất công làm thêm của tháng từ Excell

Để nhập bảng chấm công tháng cho nhân viên, nhấn nút lệnh Nhập Excell để nhập, lúc đó một cửa sổ như sau sẽ xuất hiện:

 

Bạn hãy chọn đường dẫn tới tệp Excel đã lưu các thông tin của bảng chấm công nhân viên vừa sửa, sau đó nhấn nút Open hoặc nhấn kép chuột lên tệp Excel đó để nhập các thông tin đó vào hệ thống.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228