• Hỗ trợ trực tuyến
  • Tư vấn sản phẩm

   Dương Văn Quyết 094.775.8886

  • Tư vấn giải pháp

   Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để khai báo người sử dụng ta vào menu Hệ thống/ Khai báo người sử dụng hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9. Màn hình xuất hiện cửa sổ Phân quyền truy cập.

khaindung

Các thao tác trên cửa sổ Phân quyền truy cập:

Thêm mới tài khoản:

 • Nhập các thông tin vào các hộp nhập trên cửa sổ phân quyền truy cập
 • Nhấn nút lệnh Thêm mới để lưu lại các thông tin của tài khoản thêm mới.

Sửa tài khoản:

 • Chọn tài khoản trong danh sách các tài khoản trên lưới.
 • Sửa các thông tin của tài khoản trong các hộp nhập
 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại. Sau khi lưu lại, các thông tin đã sửa của tài khoản sẽ được hiển thị trên lưới danh sách các tài khoản.

Xoá tài khoản:

 • Chọn tài khoản cần xoá trong danh sách các tài khoản trên lưới.
 • Nhấn nút lệnh Xoá để xoá.
 • Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No. Sau khi xoá, bộ phận vừa xoá sẽ không còn trên danh sách các loại nghỉ.

Để khai báo loại nghỉ vào menu Hệ thống/Khai báo loại ưu đãi, cửa sổ Khai báo loại nghỉ xuất hiện.

uudai

Các thao tác trên cửa sổ:

Thêm mới dòng:

Nhập các thông tin vào các hộp nhập

Nhấn Thêm để lưu các thông tin trên

Sửa:

 • Chọn dòng muốn sửa trên lưới dữ liệu
 • Sửa các thông tin trong các hộp nhập.
 • Nhấn nút Lưu để lưu các thông tin vừa sửa.

Xoá:

 • Chọn dòng muốn xoá trên lưới dữ liệu.
 • Nhấn nút Xoá để xoá loại ưu đãi muốn xóa, trước khi xoá hệ thống xác nhận xem có muốn xoá hay không? Nếu đồng ý nhấn Yes còn không nhấn No.

In:

 • Nhấn in để in danh sách loại ưu đãi đã được khai báo ở trên

Đóng

 • Nhấn nút Đóng hoặc tổ hợp phím Alt+F4 hoặc nhấn dấu X trên thanh tiêu đề để đóng cửa sổ làm việc này lại.

Chức năng này cho phép khai báo các lý do nghỉ cho nhân viên, khi đăng ký nghỉ cho nhân viên, người sử dụng sẽ chọn lý do trong danh sách các lý do đã khai báo để đăng ký nghỉ cho nhân viên. Để khai báo lý do nghỉ vào menu Hệ thống/Khai báo lý do nghỉ hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+F7, cửa sổ Khai báo lý do nghỉ xuất hiện.

Các thao tác trên cửa sổ khai báo lý do nghỉ:

Thêm mới lý do nghỉ:

 • Nhập các thông tin vào các hộp nhập trên cửa sổ
 • Nhấn nút lệnh Thêm mới để lưu lại các thông tin của lý do nghỉ mới.

Sửa lý do nghỉ:

 • Chọn lý do nghỉ trong danh sách các lý do nghỉ trên lưới.
 • Sửa các thông tin của lý do nghỉ trong các hộp nhập
 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại. Sau khi lưu lại, các thông tin đã sửa của lý do nghỉ sẽ được hiển thị trên lưới danh sách các lý do nghỉ.

Xoá lý do nghỉ:

 • Chọn lý do nghỉ cần xoá trong danh sách nghỉ các lý do nghỉ trên lưới.

Nhấn nút lệnh Xoá để xoá.

 • Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No. Sau khi xoá, bộ phận vừa xoá sẽ không còn trên danh sách các loại nghỉ.

Các thao tác trên cửa sổ khai báo loại nghỉ:

Thêm mới loại nghỉ:

 • Nhập các thông tin vào các hộp nhập trên cửa sổ
 • Nhấn nút lệnh Thêmmới để lưu lại các thông tin của loại nghỉ mới.

Sửa loại nghỉ:

 • Chọn loại nghỉ trong danh sách các loại nghỉ trên lưới.
 • Sửa các thông tin của loại nghỉ trong các hộp nhập
 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu lại. Sau khi lưu lại, các thông tin đã sửa của loại nghỉ sẽ được trên lưới danh sách các loại nghỉ.

 Xoá loại nghỉ:

 • Chọn loại nghỉ cần xoá trong danh sách nghỉ các loại nghỉ trên lưới.

Nhấn nút lệnh Xoá để xoá.

 • Xuất hiện hộp thoại cảnh báo xoá. Nếu bạn đồng ý xóa thì nhấn nút lệnh Yes ngược lại nhấn nút lệnh No. Sau khi xoá, bộ phận vừa xoá sẽ không còn trên danh sách các loại nghỉ.

Để khai báo loại nghỉ vào menu Hệ thống/Khai báo ngày lễ, cửa sổ Khai báo ngày lễ xuất hiện.

ngayle

Các thao tác trên cửa sổ:

Thêm mới dòng:

 • Khi thêm mới bạn thêm dữ liệu vào dòng cuối và nhấn “Enter” để nhập tiếp dòng mới. Bạn cũng có thể nhấn chuột phải lên lưới dữ liệu và chọn đến mục “Thêm dòng mới” để thêm một dòng trắng thay vì bạn nhấn “Enter” khi nhập xong dữ liệu ở cột cuối, dòng cuối.

Sửa:

 • Chọn dòng muốn sửa, sửa các thông tin trên dòng đó hệ thống tự động lưu các thông tin đó.

Xoá:

 • Bạn chọn dòng muốn xoá rồi nhấn chuột phải và chọn đến mục “Xoá dòng đang chọn” để xoá dòng dữ liệu đang chọn.

Kết thúc:

Trước khi đóng cửa sổ này lại hệ thống sẽ tự động kiểm tra xem có khai báo ngày lễ trùng nhau không? Nếu không trùng nhau thì đóng cửa sổ làm việc này lại, còn nếu trùng ngày thì hệ thống sẽ thông báo như sau “Dữ liệu các dòng không được trùng nhau” và đưa ra những dòng dữ liệu trùng nhau. Nếu bạn nhấn “OK” hoặc “Enter” thì sẽ có tiếp một thông báo như sau “Nếu bạn thoát hệ thống không thể lưu lại dữ liệu do dữ liệu nhập không đúng. Bạn có muốn thoát không?”. Nếu bạn nhấn “Yes” thì thoát khỏi cửa sổ này và không lưu lại những dữ liệu trùng.

Chức năng này để khai báo nhóm làm việc cho nhân viên. Để khai báo nhóm ta vào menu Hệ thống/Khai báo nhóm hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F3, một cửa sổ làm việc để khai báo nhóm xuất hiện như sau:

knhom1

 

Thêm mới:

Nhập tất cả các thông tin cần thiết vào các hộp nhập

Nhấn chuột vào nút lệnh Thêm để thêm mới một nhóm làm việc.

Cập nhật:

 • Chọn loại một nhóm làm việc ở trên lưới dữ liệu
 • Sửa các thông tin trong các hộp nhập
 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu các thông tin vừa sửa.

Xoá:

 • Chọn thông tin cần xoá trên lưới
 • Nhấn nút Xoá để xoá một nhóm làm việc nhưng một nhóm đã được khai báo cho nhân viên thì không được phép xoá.

In ca:

 • Nhấn nút In để in danh sách nhóm đã được định nghĩa bởi người sử dụng.

Đóng:

 • Nhấn nút Đóng hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + N hoặc Alt + F4 hoặc nhấn vào dấu X trên thanh tiêu đề để đóng cửa sổ làm việc này lại.

Sau khi kết nối thành công máy chấm công với phần mềm chấm công và tải dữ liệu về. Khai báo nhân viên và cấp ca cho nhân viên xong bạn có thể xem giờ quẹt của nhân viên trên mục Giờ quẹt ở ngay trên cửa sổ chính của màn hình.

gioquet

phanca1

phân ca làm việc cho nhân viên, click chuột trái vào biểu tượng phân ca trên màn hình chính. Sau đó click chọn ca làm việc trong ngày hôm đó nếu làm khác ca mặc định. Click nút Cập nhật để hoàn tất việc phân ca.

Để khai báo ca click chuột trái vào biểu tượng Khai báo ca trên màn hình chính của phần mềm.

khaica1

- Màn hình sẽ mở ra cửa sổ sau:

khaica2

Cập nhật các thông tin cửa sổ cho phù hợp với quy định của công ty. Ví dụ với ca Hành chính:
+ Tên Ca(V): Tên ca tiếng Việt,tên không được trùng với ca khác.
+ Tên Ca(E): Tên ca tiếng Anh ,tên không được trùng với ca khác.
+ Mã ca: Mã của ca, mã không được đặt trùng
+ Loại ca: Loại của ca
+ TG bắt đầu ca: Thời gian bắt đầu ca làm việc.
+ TG kết thúc nửa ca đầu: Thời gian kết thúc nửa ca đầu làm việc.
+ TG quy định nửa ca đầu: Là tổng thời gian từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc nửa ca đầu.
+ TG bắt đầu nửa ca sau: Thời gian bắt đầu ca làm việc.
+ TG kết thúc ca: Thời gian kết thúc nửa ca sau làm việc.
+ TG quy định nửa ca sau: Là tổng thời gian từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc nửa ca sau.
+ Tính quẹt thẻ trước ca: Khoảng thời gian tính quẹt thẻ của một ca nào đó. Ví dụ thời gian của một ca làm việc nào đó bắt đầu lúc 08h sáng và thời gian quẹt thẻ trước ca là 240 phút , có một nhân viên làm ca này quẹt thẻ lúc 05h sáng thì lần quẹt thẻ của nhân viên này được tính là thuộc ca này.
+ Tính quẹt thẻ sau ca: Khoảng thời gia tính quẹt thẻ của một ca nào đó . Ví dụ thời gian kết thúc của ca này là 17h và thời gian quẹt thẻ sau ca là 240 phút, có một nhân viên làm ca này quẹt thẻ lúc 19h thì lần quẹt của nhân viên này được tính là thuộc ca này.

+ Cho phép đi muộn: Là ngưỡng cho phép sau khi thời gian bắt đầu ca không bị tính là đi muộn.Ví dụ ca bắt đầu lúc 08h và thời gian cho phép đi muộn là 5 phút, thì nhân viên quẹt thẻ trong khoảng <= 8h5 phút thì sẽ không bị tính là đi muộn.Nếu quẹt thẻ lúc 8h7 phút thì bị tính là đi muộn 7 phút.
+ Cho phép về sớm: Là ngưỡng cho phép trước khi thời gian kết thúc ca không bị tính là về sớm. Ví dụ ca kết thúc lúc 17h và thời gian cho phép về sớm là 5 phút, thì nhân viên quẹt thẻ trong khoảng >=16h55 phút sẽ không bị tính là về sớm.Nếu quẹt thẻ lúc 16h54 phút thì bị tính là về sớm 6 phút.
+ Đơn vị chấm công: Là đơn vị tối thiểu để tính công cho nhân viên.Ví dụ một nhân viên làm là 5h10 phút và đơn vị chấm công là 15 phút thì thời gian làm sẽ là 5 tiếng, nếu làm 5h17 phút thì thời gian làm là 5h15 phút.
+ Làm thêm theo block: Là đơn vị làm tròn của thời gian làm thêm.Ví dụ một người làm thêm là 17 phút và đơn vị làm
thêm là 15 phút thì thời gian làm thêm là 15 phút, nếu thời gian làm <15 phút thì thời gian làm thêm sẽ là 0 phút.
+ Tổng thời gian nghỉ: Thời gian nghỉ tối đa của một ca làm việc.
+ Thời gian làm thêm tối thiểu: Là thời gian tối thiểu để được tính làm thêm. Ví dụ ngưỡng bắt đầu tính làm thêm là 30 phút nhưng nhân viên mới làm thêm được 29 phút thì thời gian làm không được tính vào thời gian làm thêm.Nếu nhân viên làm thêm được 59 phút thì thời gian làm dược tính là 30 phút.

+ Cộng nghỉ giữa ca vào thời gian làm: Nếu chọn mục này thì thời gian nghỉ giữa ca của nhân viên sẽ được tính là thời gian làm thêm. Nếu chọn thì tích chọn,nếu không chọn thì để trống.
+ Bù TG làm thêm vào TG làm: Nếu chọn mục này thì nhân viên làm ca này mà làm thiếu giờ trong khoảng thời gian quy
định nhưng lại làm thêm ngoài ngưỡng đó sẽ được bù thời gian làm thêm vào thời gian làm chính.
+ Ra ngoài không bị trừ giờ: Nếu chọn mục này thì những nhân viên làm ca này mà quẹt thẻ ra ngoài sẽ không bị trừ vào
thời gian làm. Nếu chọn thì tích chọn,nếu không chọn thì để trống.
+ Tính TG đến sớm vào TG làm: Nếu bạn chọn mục này thì những nhân viên làm ca này mà quẹt thẻ trước thời gian bắt đầu
ca và thỏa mãn ngưỡng làm thêm thì sẽ được tính là làm thêm. Click nút Thêm mới để thêm mới ca làm việc. Click nút Đóng để hoàn tất việc thêm mới.

Thêm mới:

 • Nhập tất cả các thông tin cần thiết vào các hộp nhập
 • Nhấn chuột vào nút lệnh Thêm để thêm mới một ca làm việc.

Cập nhật:

 • Chọn loại một ca làm việc ở trên lưới dữ liệu
 • Sửa các thông tin trong các hộp nhập
 • Nhấn nút lệnh Cập nhật để lưu các thông tin vừa sửa.

Xoá:

 • Chọn thông tin cần xoá trên lưới
 • Nhấn nút Xoá để xoá một ca làm việc nhưng một ca đã được khai báo cho nhân viên thì không được phép xoá.

In ca:

 • Nhấn nút lệnh In để in danh sách ca đã được định nghĩa bởi người sử dụng.

Đóng:

 • Nhấn nút Đóng hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + N hoặc Alt + F4 hoặc nhấn vào dấu X trên thanh tiêu đề để đóng cửa sổ làm việc này lại.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228