• Hỗ trợ trực tuyến
    • Tư vấn sản phẩm

      Dương Văn Quyết 094.775.8886

    • Tư vấn giải pháp

      Cao Mạnh Hà 0904.190.900

Để thêm mới ca làm việc, từ menu chọnhoặc chọn
từ cửa sổ chính.

 
-         Tại cửa sổ quản lý ca, bấmđể thêm mới 1 ca làm việc:
o   Mã ca: là tên viết tắt được hiển thị trên các báo cáo và bảng phân ca.
o   Lại ca: là loại ca là việc mà bạn khai báo.
o   Loại công: là lạo công mà bạn muốn khai báo ( ngày thường, làm thêm…)
o   Cách chọn cặp vào ra: là phương thức chọn các cặp vào ra để tính giờ (VD: khi chọn quẹt đầu tiên - quẹt cuối cùng, phần mềm sẽ chọn cập đầu tiên của ca là việc và lần quẹt cuối cùng của ca làm việc để tính giờ và bỏ qua tất cả các cặp vào ra ở giữa ca).
o   TG bắt đầu ca làm việc: là thời gian bắt đầu ca làm việc.
o   TG kết thúc nửa ca đầu: là thời gian bắt đầu nghỉ giải lao giữa ca.
o   TG quy định nửa ca đầu: là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.
o   TG bắt đầu nửa ca sau: là thời gian kết thúc nghỉ giải lao giữa ca.
o   TG kết thúc ca: là thời gian kết thúc ca làm việc.
o   TG quy định  nửa ca sau: là khoảng thời gian được tính bằng phút bắt đầu từ thời gian bắt đầu ca đến thời gian kết thúc nửa ca đầu.
o   Mốc bắt đầu: là mốc thời gian bắt đầu quẹt thẻ của nhân viên trong ca này.
o   Mốc kết thúc: là mốc thời gian cuối cùng mà nhân viên quẹt trong ca đó (chú ý thời gian làm việc sau ca của nhân viên để khai báo hợp lý).
o   Cho phép đi muộn: là khoảng thời gian cho phép đi muộn đầu ca của nhân viên.
o   Cho phép về sơm: là khoảng thời gian cho phép về sớm khi kết thúc ca làm việc.
o   Đơn vị chấm công: Là đơn vị tối thiểu để tính công cho nhân viên. Ví dụ một nhân viên làm là 5 giờ 10 phút và đơn vị chấm công là 15 phút thì thời gian làm sẽ là 5 tiếng, còn nếu làm 5 giờ 17 thì tính thời gian làm là 5 giờ 15 phút.
o   Làm thêm theo đơn vị : Là đơn vị làm tròn của thời gian làm thêm, ví dụ 1 người làm thêm là 7 phút và đơn vị làm thêm là 5 phút thì thời gian làm thêm là 5 phút, còn nếu thời gian làm < phút thì thời gian làm thêm là 0.
o   Tổng nghỉ giữa ca: là khoảng thời gian được tính bằng phút, bắt đầu từ thời gian kết thúc nửa ca đầu đến thời gian bắt đầu nửa ca sau.
o   Làm thêm tối thiểu sau ca: là khoảng thời gian làm thêm sau ca tối thiểu để được tính làm thêm.
o   Cộng nghỉ giữa ca vào thời gian làm: nếu check vào đây, phần mềm sẽ không trừ khoảng thời gian tổng nghỉ giữa ca của  thời gian làm.
o   Ra ngoài không bị trừ giờ: nếu bạn chon mục này và trong cách chọn cặp vào ra là “tất cả các cặp vào ra” thì phần mềm sẽ trừ khoảng thời gian ra – vào trong thời gian làm,VD: bạn quẹt vào lúc 8h, ra lúc 9h, vào lúc 9h30 và ra lúc 17h, phần mềm sẽ trừ khoảng thời gian từ 9h -> 9h30 là 30’ vào thời gian làm việc ngày hôm đó.
-   sau khi khai báo xong các thông tin, bấm  để lưu ca làm việc bạn vừa khai báo.

 

    Chú ý: tại cửa sổ khai báo ca làm việc, bạn cần chú ý đến mục chọn danh sách bộ phận được sử dụng ca hiện tại. Nếu không chọn mục này thì khi bạn sử dụng chức năng tự động tìm ca làm việc, phần mềm sẽ không xét đến ca làm việc bạn không chọn.

Lịch trình vào ra là mục khai báo mà tại đây người sử dụng sẽ định nghĩa các phương thức xác định trạng thái vào ra của từng nhân viên, từ đây phần mềm căn cứ vào lịch trình vào ra mà bạn đã định nghĩa để xác định trạng thái vào ra của nhân viên và dự vào trạng thái vào ra này phần mềm sẽ tự động tìm ca và tính công một cách chính xác. Để khai báo các lịch trình vào ra, bạn chọn tiếp theo bạn chọn  hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + I. Tại cửa sổ quản lý lịch trình vào ra, bạn tiến hành khai báo các thông số sau:

 
 
o   Mã: là mã trạng thái vào ra (có thể là số hoặc chữ cái).
o   Tên lịch trình: là tên lịch trình mà bạn muốn khai báo.
o   Lịch trình vào ra: là cách xác định trạng thái vào ra.
o   Chọn cặp vào ra: là cách xác định các cặp vào ra để tính giờ.
o   Thời gian nhỏ nhật: là khoảng thời gian nhỏ nhất giữa 2 trạng thái, nếu thời gian giữa 2 lần quẹt nhỏ hơn thời gian nhỏ nhất thì trạng thái lần quẹt tiếp theo giống với trạng thái trước đó.
o   Thời gian lớn nhất: là khoảng thời gian lớn nhất giữa 2 trạng thái, nếu thời gian giữa 2 lần quẹt lớn hơn thời gian lớn nhất thì trạng thái lần quẹt tiếp theo giống với trạng thái trước đó.
o   Thời gian khởi tạo lại trạng thái: là thời gian khởi giữa 2 cặp vào ra, nếu khoảng thời gian giữa 2 cặp này lớn hơn thời gian khởi tạo thì trạng thại thứ 2 sẽ là vào bất chấp trạng thái trước đó là vào hay ra.
o   Khoảng thời gian giữa 2 cặp vào ra: là khoảng thời gian đảo trạng thái giữa 2 cặp.
o   Một lần chấm công sau 1 ngày: trạng thái vào ra này với ca làm đêm.
    Ghi chú:
§  chọn lịch trình vào ra là phân theo khai báo máy chấm công: phần mềm sẽ xác đinh trạng thái vào ra theo trạng thái của máy chấm công (MCC) mà bạn định nghĩa trong phần khai báo MCC.
§  Chọn lịch trình vào ra là xen kẽ trạng thái: phần mềm sẽ gán lần quẹt đầu tiên trong ngày là vào trạng thái tiếp theo là ra.
§  Chọn lịch trình vào ra là phân theo giờ: phần mềm sẽ căn cứ thời gian định vào ra của bạn để xác định trạng thái vào ra của nhân viên.
§  Chọn lịch trình vào ra là trạng thái đầu đọc: phần mềm sẽ căn vào trạng thái vào ra mà nhân viên tự định nghĩa trước khi check vân tay để tính trạng thái vào ra.
§  Chọn cặp vào ra là tất cả các cặp vào ra: phần mềm sẽ lấy khoảng thời gian giữa 2 cặp vào ra để tính giờ. VD : Nhân viên quẹt vào lúc 9h, ra lúc 11h, vào lúc 13h, ra lúc 17h phần mềm sẽ tính khoảng thời gian làm việc từ 9h-11h là 2 tiếng công với khoảng thời gian từ 13h-17h là 4 tiếng sẽ ra thời gian làm việc của nhân viên là 6h.
§  Chọn cặp vào ra là quẹt đầu tiên và quẹt cuối cùng: phần mềm sẽ tính khoảng thời gian giữa lần quẹt đầu tiên của ca làm việc và lần quẹt cuối cùng của ca làm việc để tính ra giờ làm việc của nhân viên, bỏ qua tất cả các lần quẹt ở giữa.
§  Chọn cặp vào ra là vào đầu tiên và ra cuối cùng: phần mềm sẽ lấy khoảng thời gian của lần quẹt vào đầu tiên của ca và lần quẹt vào cuối cùng của ca, bỏ qua những lần quẹt ở giữa sau đó tính giờ cho nhân viên.

Khai báo lịch trình ca là mục định nghĩa những  ngày mà hôm đó nhân viên này hoặc bộ phận này có thể đi làm 1 trong các ca mà bạn đã khai báo. Dựa vào lich trình ca này và lịch trình vào ra, phần mềm sẽ tự động tìm ca làm việc của nhân viên. Khi đã xác đinh được ca làm việc, phần mềm sẽ tính toán theo các thông số đã khai báo ở mục khai báo ca để tính giờ cho nhân viên. Nếu không tìm được ca, bạn phải vào phần phân ca để định ca của ngày hôm đó cho nhân viên. Để khai báo lịch trình ca, bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift + C hoặc  chọn menutiếp theo, tiếp theo bấmđể tạo lịch trình ca mới.

 
 -  Tiếp theo bạn khai báo các thông tin của lịch trình:
o   Mã: là mã lịch trình.
o   Tên lịch trình: là tên lịch trình bạn muốn thêm.
o   Ngưỡng đổi ca:
-         Bấmđể chọn ca là việc tương ứng với từng ngày.

Mục này sẽ định nghĩa những ngày mà nhân viên làm ngày hôm đó được tính là làm thêm ngày lễ. Để khai báo ngày nghỉ lễ trên menubạn chọntại cửa sổ quản lý ngày nghỉ lễ bạn bấmđể thêm mới ngày nghỉ lễ.

 
 o   Ngày: là ngày nghỉ lễ bạn muốn khai báo.
o   Tên: là tên ngày nghỉ lễ bạn muốn khai báo.
o   NNLLoai: là loại nghỉ (150%, 200%, 300%).

-         Bấmđể lưu lại các thông tin bạn vừa khai báo.

Để khai báo lý do nghỉ, bạn vàotiếp theo bạn chọn  trong cửa sổ quản lý loại nghỉ bạn chọntại đây bạn tiến hành khai báo các thông số sau

 
o   Mã: là mã loại nghỉ mà bạn muốn khai báo
o   Tên (E): tên tiếng anh
o   Tên (V): tên tiếng việt
o   Hiển thị BCC: nếu chọn mục này thì nó sẽ hiện bảng chấm công.
o   Cộng vào tổng công: nếu chọn mục này, những lý do nghỉ sử dụng loại nghỉ này sẽ cộng vào tổng công 1 công (tức là nghỉ vẫn tính công).
o   Tính ngày nghỉ: nếu chọn mục phần mềm sẽ tính loại nghỉ này vào ngày nghỉ.
o   Tính ngày lễ: nếu chọn mục phần mềm sẽ tính loại nghỉ này vào ngày nghỉ lễ.
o   Hệ số NT: là hệ số nhân công ngày thường.
o   Hệ số NL: là hệ số nhân công ngày lễ.
o   Hệ số NN: là hệ số nhân công ngày nghỉ.

Ưu tiên: là mức độ ưu tiên hiển thị loại nghỉ này trên báo cáo

Khai báo lý do nghỉ là mục cho phép bạn định nghĩa sẵn những lý do nghỉ của nhân viên từ đó khi đăng ký nghỉ cho nhân viên, bạn sẽ dề dàng quản lý các ngày nghỉ của nhân viên ngay trên bảng công. Để khai báo lý do nghỉ, bạn vàotiếp theo bạn chọn tại cửa sổ quản lý các lý do nghỉ, bạn bấmđể thêm mới lý do nghỉ. Tại đây bạn tiến hành khai báo các tham số sau:

 
 
o   Mã: là mã lý do nghỉ mà bạn muốn khai báo.
o   Tên lý do nghỉ: là tên lý do nghỉ bạn muốn khai báo.
o   Viết tắt: là tên viết tắt sẽ hiển thị trên bảng công và báo cáo.
o   Loại nghỉ: là loại nghỉ mà bạn đã khai báo trong mục khai báo loại nghỉ.
-   Sau khi khai báo xong bạn bấm lưu để lưu các thông số bạn vừa khai báo.

Khai báo ưu đãi là mục mà ở đây cho phép bạn định nghĩ một số ưu đãi của công ty như cho phép 1 số người được phép đi muộn hoặc về sớm trong khoảng thời gian nào đó mà không bị tính là đi muộn hoặc về sơm, khoảng thời gian ưu đãi này vẫn được tính vào công làm, quá thời gian này phần mềm sẽ xét tới ngưỡng đi muộn về sơm của ca làm việc để xác định đi muộn về sớm. để khai báo ưu đãi, bạn chon mục tiếp theo bạn chọn
tại cửa sổ quản lý ưu đãi bạn bấm để thêm mới các ưu đãi. Tại đây bạn tiến hành khai báo các thông tin sau:

 
o   Mã: là mã ưu đãi bạn muốn khai báo.
o   Tên: là tên ưu đãi bạn muốn khai báo.
o   Đầu ca: là khoảng thời gian cho phép đến muộn đầu ca.
o   Trước giờ nghỉ: là khoảng thời gian cho phép ra trước giờ nghỉ.
o   Cuối giờ nghỉ: là khoảng thời gian cho phép vào trễ giờ nghỉ giữa ca.
o   Cuối ca: là khoảng thời gian cho phép về sớm cuối ca.

-         sau khi khai báo đầy đủ các thông số trên, bạn bấmđể lưu lại các thông số bạn vừa khai báo.

Liên hệ

Kinh Doanh (MR Quyết)
+ 84 (04) 3 625 3939 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email quyetdv@hrm.vn

Kỹ thuật

Kỹ thuật phần mềm
+ 84 (04) 3 625 3838 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email tiennh@hrm.vn
Kỹ thuật phần cứng
+ 84 (04) 3 974 7053 trong giờ hành chính 8:00 am và 17:30pm or email ngoctoi@hrm.vn

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNicon

Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6 trong khoảng 7:30am và 4:30pm .

Mọi thông tin thêm về sản phẩm vui lòng Email theo địa chỉ quyetdv@hrm.vn hoặc gọi theo số +84 (04) 3625-3939, +84 (08) 3890 8228